Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ cao cấp phía Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi gặp mặt.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thông báo tình hình thời sự nổi bật thế giới, khu vực và trong nước; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân; dự báo tình hình, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018...

Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ cao cấp phía Nam ảnh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đang thăm hỏi các tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn chủ động trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ghi nhận công lao, tiếp thu các ý kiến, kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu tiếp tục trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến tâm huyết với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.