Bộ Xây dựng trả lời TP.HCM về việc lập thành phố phía đông

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND TP.HCM về thành phần hồ sơ, đề án phân loại và chương trình phát triển đô thị đối với trường hợp TP.HCM sáp nhập ba quận (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) để thành lập thành phố phía đông trực thuộc thành phố.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng căn cứ khoản 1 Điều 110 Hiến pháp năm 2013 và khoản 2 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, việc TP.HCM đề xuất thành lập thành phố trực thuộc là phù hợp quy định của pháp luật.

Việc đề xuất sáp nhập 3 quận của TP.HCM đã áp dụng quy định khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính phù hợp với quy định của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12-3-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Tuy nhiên, bộ này cho rằng đề xuất sáp nhập 3 quận và áp dụng "không xem xét điều kiện về sự phù hợp với định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc đối với đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau khi sắp xếp" là chưa đủ cơ sở pháp lý.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM cũng không quy định các vấn đề có liên quan đến việc thành lập thành phố trực thuộc thành phố.

Hơn nữa, thành phố cũng chưa hoàn thành xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại thành phố giai đoạn 2019-2021.

Từ đó, bộ đề nghị TP.HCM chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan phối hợp xây dựng hoàn thiện việc lập Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại thành phố theo quy định của Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Tuy thành phố đã có định hướng quy hoạch phát triển đô thị sáng tạo phía đông thành phố nhưng chưa nêu rõ khu vực dự kiến hình thành đô thị đã có Quy hoạch chung đô thị, Chương trình phát triển đô thị được nghiên cứu, trình phê duyệt hay chưa.

Quy hoạch chung thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6-1-2010 chưa có nội dung định hướng phát triển đô thị sáng tạo phía đông.

Do đó, căn cứ Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng đề nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát quy hoạch và chủ trương về việc thành lập thành phố sáng tạo phía đông, là cơ sở để lập Quy hoạch chung và Chương trình phát triển đô thị cho khu vực này.

Đồng thời, bộ đề nghị việc đánh giá, phân loại đô thị phải tuân thủ các quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

TP.HCM cần chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị xây dựng Đề án công nhận loại đô thị tương ứng với hiện trạng theo quy định.

 
Trước đó, vào cuối tháng 3-2020, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có Văn bản số 1157/UBND-TH gửi Bộ Xây dựng để xin ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại đô thị và chương trình phát triển đô thị phục vụ đề án thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM.

Theo đó, TP.HCM đang xây dựng đề án thành lập thành phố phía đông trên cơ sở sáp nhập 3 quận (quận 2, 9 và Thủ Đức) để hình thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao. 

Dự kiến sau khi được thành lập, thành phố phía đông sẽ có quy mô hơn 1,1 triệu dân, được bố trí trên tổng diện tích tự nhiên hơn 211 km2.

Lý do xin ý kiến Bộ Xây dựng được UBND TP.HCM đưa ra là việc sáp nhập cùng lúc ba quận để thành lập thành phố trực thuộc thành phố là chưa có tiền lệ. Nếu thực hiện được thành phố phía đông, TP.HCM sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước có mô hình “thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương”.