Cà Mau: Luật sư 37 tuổi tự ứng cử Đại biểu Quốc hội

Ngày 17-3, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 về danh sách sơ bộ người ứng cử đại hiểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 -2026 đã thống nhất danh sách 120 người ứng cử đại biểu HĐND và 18 người ứng cử Đại biểu quốc hội. 

Thông tin từ UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trong danh sách đã được biểu quyết thuận 100% nêu trên có một người là luật sư 37 tuổi, tên Hồ Văn Kệ, quê quán tỉnh Cà Mau. Luật sư Kệ tự ứng cử Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Với danh sách 18 người ứng cử Đại biểu quốc hội khóa 15 có 10 người là nữ, 3 người ngoài Đảng, 8 người dưới 40 tuổi. 

Trong 120 người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa X có 47 nữ, 13 người ngoài Đảng, Đại biểu trẻ là 39 người, người dân tộc thiểu số là 9, đại biểu tôn giáo là 8 người.