Container lấn làn ngược chiều khi vào đoạn đường gấp khúc