Đại hội XIII sẽ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mạnh hơn nữa

Nghị trình quan trọng của các ủy viên Trung ương trong hội nghị gần cuối nhiệm kỳ này là thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sau khi đã thống nhất đề cương ở Hội nghị 10.

Đại hội XIII sẽ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mạnh hơn nữa ảnh 1
Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Kiên trì, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Văn kiện trình đại hội là nơi tập trung đầy đủ, toàn diện đánh giá của Đảng về hiện tình đất nước, cũng như xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo. Góp ý cho dự thảo do các tiểu ban của Bộ Chính trị chuẩn bị, Trung ương đã đánh giá về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, cũng như nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Trong các nội dung được thảo luận, góp ý này, phần công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực (khóa này được đánh giá) đã có chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt. Đã có bước đột phá, đạt nhiều kết quả rõ rệt, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, tin tưởng, ủng hộ.

Phát biểu có tính khái quát kết quả hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: “Trung ương đặc biệt nhấn mạnh phải phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm đã có được trong nhiệm kỳ khóa XII. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước”.

Với quan điểm ấy, văn kiện Đại hội XIII sẽ khẳng định việc tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

Như vậy, Đảng tiếp tục giữ vững, kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong, gương mẫu của mình, của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Kỷ luật cán bộ cấp cao: Đau xót nhưng không thể không làm

Về quyết định của Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng với hai cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng điểm lại số lượng 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý đã chịu các hình thức kỷ luật từ sau Đại hội XII đến nay. Trong số này, có một ủy viên Bộ Chính trị, bốn ủy viên Trung ương khóa XII, một là nguyên phó thủ tướng, năm bộ trưởng và nguyên bộ trưởng, hai bí thư tỉnh ủy, năm nguyên bí thư tỉnh ủy và 17 tướng lĩnh. Cùng với đó là bảy tổ chức đảng bị Trung ương khóa XII thi hành kỷ luật.

“Thật đau xót nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân”.

Tống bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ và nhấn mạnh: “Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Đề nghị từng đồng chí ủy viên Trung ương Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường”.

“Chúng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phải kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất. Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân” - Tổng bí thư phát biểu phiên bế mạc.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong nhiều nội dung quan trọng mà Trung ương đã thảo luận, thống nhất. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết các tiểu ban sẽ khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến. Các dự thảo báo cáo sẽ được hoàn thiện để gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến. Tiếp đó, trong năm 2020 Trung ương sẽ thảo luận một lần nữa, xem xét thông qua rồi xin ý kiến nhân dân trước khi trình Đại hội XIII.

Trung ương nghe báo cáo đối ngoại

Trong ngày cuối cùng của Hội nghị 11, Trung ương đã nghe báo cáo công tác đối ngoại nổi bật thời gian gần đây.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì để Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về ý kiến của các ủy viên Trung ương góp ý cho các dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Bộ Chính trị cũng tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách 2019, cũng như dự kiến kế hoạch liên quan 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách ba năm 2020-2022. Đây là các nội dung Chính phủ sẽ trình Quốc hội thảo luận, quyết định trong kỳ họp tháng 10 này.

(Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương)