Di chúc Hồ Chí Minh có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn

Gần 50 bản tham luận tham gia hội thảo đã tập trung làm rõ ba chủ đề lớn: Những giá trị lý luận và thực tiễn của bản di chúc đối với cách mạng Việt Nam; những thành quả mà nhân dân ta đạt được sau 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào thực tiễn xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Cũng sáng 20-5, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật.

LX