Gia Lai cần trở thành vùng động lực của Tây Nguyên

Thường trực Ban Bí thư cho rằng Gia Lai có vị trí chiến lược ở Tây Nguyên, là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước, điều kiện về đất đai, khí hậu thuận lợi. Dân số của tỉnh khá đông, đồng bào các dân tộc có bề dày truyền thống lịch sử và đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên... Đây là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển.

Thường trực Ban Bí thư mong rằng với vị trí, lợi thế của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nếp nghĩ, cách làm; có ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và sức sáng tạo của nhân dân các dân tộc trên cơ sở đầu tư phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng đó là phấn đấu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giàu bản sắc; người dân có thu nhập và mức sống ngang bằng với bình quân chung cả nước; đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên.

Ông Trần Quốc Vượng mong muốn trong quá trình phát triển đi lên, Gia Lai cần thường xuyên chú trọng củng cố, tăng cường đại đoàn kết các dân tộc anh em. Sự ổn định, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn liền với việc bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý Gia Lai cần có chương trình, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm