Giới thiệu bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước

Ngoài hai nội dung là: Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý kiến cụ thể và thống nhất cao thông qua các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI thì nội dung lớn thứ ba được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết đó là: Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Các ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) cũng đã viết phiếu giới thiệu các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước...

Giới thiệu bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20-1-2016 đến ngày 28-1-2016 tại thủ đô Hà Nội.