Hà Nội dự kiến nhân sự cho BCH Đảng bộ khóa mới

Thành ủy Hà Nội vừa có báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Nội dự kiến nhân sự cho BCH Đảng bộ khóa mới ảnh 1

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Theo đó, Thành ủy Hà Nội đã dự kiến cơ cấu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Hà Nội khóa tới sẽ không quá 71 người (giảm khoảng 5% so với số lượng tối đa được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020); số lượng ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII không quá 17 người.

BCH Đảng bộ TP khóa XVII được chuẩn bị có ba độ tuổi: dưới 40 tuổi khoảng 10% (7 người); từ 40 đến 50 tuổi từ 40%-50% (28-35 người), còn lại trên 50 tuổi. Phấn đấu đạt tỉ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Thành ủy.

“Công tác nhân sự BCH Đảng bộ khóa XVII đã được chuẩn bị và tiến hành từng bước bảo đảm dân chủ, thận trọng, đúng các quy trình hướng dẫn của Trung ương” - báo cáo của Thành ủy Hà Nội nêu.

Trong quá trình xây dựng phương án nhân sự, Tiểu ban nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, căn cứ vào tình hình thực tiễn của Đảng bộ, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo để tham mưu trình BCH Đảng bộ TP khóa XVI.

Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc xây dựng quy hoạch cấp ủy và cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành rà soát, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có triển vọng. Hệ số quy hoạch BCH, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của TP đều bảo đảm theo quy định.

Theo Kế hoạch xây dựng đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ TP khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay việc tổ chức thực hiện bảo đảm đúng yêu cầu về chất lượng nội dung và tiến độ.

Sau khi BCH Đảng bộ TP thông qua phương hướng công tác nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý về các địa phương để rèn luyện chuẩn bị...