HoREA kiến nghị cho phép thế chấp đất tại nước ngoài

Theo đó, hiệp hội kiến nghị cho phép người sử dụng đất được quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài.

Luật Nhà ở đã cho phép Việt kiều và cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng được quyền sử dụng đất trong thời hạn đầu tư. Tất cả đối tượng nêu trên đều có nhu cầu thế chấp quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại ngân hàng ở nước ngoài.

Trong khi đó, khoản 2.d Điều 174 Luật Đất đai chỉ cho phép thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng trong nước. Vì vậy, hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phép người sử dụng đất được quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng nước ngoài trong thời hạn sử dụng đất nhưng khi xảy ra tranh chấp thì phải được xử lý theo pháp luật Việt Nam để đảm bảo chủ quyền quốc gia.