'Không cho phép ai được nghiêng ngả, dao động'

Sáng 27-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là người đầu tiên trình bày chuyên đề. Nội dung chuyên đề này là “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, yêu cầu tiên quyết trong tình hình hiện nay vẫn là kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới và xây dựng Đảng, nhưng bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

"Đây là vấn đề có tính nguyên tắc không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động", ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng nói sẽ sớm ban hành quy định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ảnh: VGP

Những vấn đề tiếp theo bao gồm: tiếp tục đẩy mạnh đường lối đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần và quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên.

Tạo động lực phát triển đất nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy tính dân chủ, sáng tạo; bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn lực, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Huy động nguồn lực phát triển, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, chủ động tích cực hội nhập.

Ở vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thắng đề cập đến việc thu hút các nguồn lực, trong đó có thu hút FDI một cách có chọn lọc. Theo ông, thu hút FDI cần phải chọn lọc theo hướng chất lượng, ít thâm dụng lao động, đất đai và có trách nhiệm xã hội đối với Việt Nam, tức là FDI phải đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam hơn nữa.

Tuy vậy, ông Nguyễn Xuân Thắng nói rằng: "Làm thế nào để tập đoàn, công ty đóng góp sự phát triển, tăng thu ngân sách mà doanh nghiệp Việt Nam tham gia được vào phân khúc thị trường. Vì vậy, cần xác định nguồn lực trong nước, nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là quan trọng nhất".

Nói về 12 định hướng lớn cho phát triển đất nước, ông Nguyễn Xuân Thắng liệt kê: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững; hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, gồm đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số

Tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển con người toàn diện; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện đường lối đối ngoại, độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa...

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG VINH

Một trong những định hướng quan trọng là: xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực, cải cách hành chính. Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn...

Để thực hiện những định hướng trên, có 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đáng kể trong đó có các nhiệm vụ như tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị; kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng bài bản và quyết liệt hơn gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật để cán bộ không dám tham nhũng, có cơ chế khuyến khích để cán bộ không muốn tham nhũng.

“Đặc biệt là có cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì mục đích chung. Ban Bí thư đã bàn vấn đề này và cũng sẽ sớm có quy định về vấn đề này”, ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Trong cả buổi sáng 27-3, ông Nguyễn Xuân Thắng trình bày toàn diện chuyên đề đến hơn 1.000.000 đảng viên tham dự hội nghị trực tuyến về chuyên đề này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm