LienVietPostBank chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 10%

Lượng cổ phiếu này có tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 976.948.310.000 đồng, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu có quyền nhận cổ tức là ngày 4-12-2020.

Việc phát hành được thực hiện theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2020.

LienVietPostBank chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 10% ảnh 1Hội sở của LienVietPostBank ở Hà Nội

Được biết, phương án tăng vốn nêu trên cũng đã được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồi tháng 10-2020 vừa qua.