Mắc bệnh hiểm nghèo được giảm thuế

Theo Luật Thuế TNCN, người gặp khó khăn do bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế được xét giảm thuế.

Danh mục trên sẽ áp dụng “hồi tố” cho năm 2014 và 2015, cho đến khi Bộ Y tế có văn bản chính thức quy định.

Q.NHƯ