Mặt trận cần phát huy dân chủ, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng

Sáng 19-9, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của MTTQ Việt Nam đã khai mạc. Đến dự Đại hội có nhiều vị đang là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Bày tỏ vui mừng đến dự đại hội, một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân cả nước, Thủ tướng “nhiệt liệt chào mừng Đại hội, chào mừng các vị khách quý, chào mừng 999 đại biểu từ khắp mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài”.

Mặt trận cần phát huy dân chủ, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước giờ khai mạc ĐH lần thứ IX của MTTQ Việt Nam trò chuyện với các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Sau khi nhắc tới việc kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 50 năm Hồ Chủ tịch “về cõi vĩnh hằng”, Thủ tướng trích dẫn những điều Hồ Chủ tịch đã nói về đoàn kết. Thủ tướng nói: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Sau khi điểm qua những thành tựu của đất nước cho đến nay, trong đó có vai trò không thể thiếu của MTTQ Việt Nam, Thủ tướng khẳng định: “MTTQ Việt Nam đã từng bước phát huy đầy đủ vai trò của mình được khẳng định trong Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, Luật MTTQ Việt Nam và hệ thống pháp luật hiện hành”. Thủ tướng nói MTTQ Việt Nam ngày càng hướng mạnh về cơ sở, theo phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước.

“Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, MTTQ tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị ở nước ta”, Thủ tướng khẳng định.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng không quên đề cập đến những hạn chế, bất cập trong hoạt động mà MTTQ Việt Nam cần có giải pháp khắc phục. Thủ tướng nói: “Vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế”.

Theo Thủ tướng, tình hình thế giới trong nước vẫn còn diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Đặc biệt ở trong nước, bốn nguy cơ vẫn tồn tại, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được khắc phục.

Mặt trận cần phát huy dân chủ, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng ảnh 2
Theo Thủ tướng, Mặt trận cần phát huy dân chủ, thân ái trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc...

“Tình hình căng thẳng trên biển Đông, đe doạ hòa bình, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; sự chống phá của các thế lực thù địch; thiên tai, dịch bệnh và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu,… là những nguy cơ gây mất ổn định, tác động đến niềm tin của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa”, Thủ tướng nói.

Đồng tình với những tư tưởng, quan điểm trong báo cáo chính trị của UB Trung ương MTTQ Việt Nam, Thủ tướng gợi mở thêm năm vấn đề để nhiệm kỳ 2019-2024 của MTTQ Việt Nam xem xét, thảo luận và quyết định.

Trước hết, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ đóng vai trò nòng cốt. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận cần động viên các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường khối liên minh giữa công nhân - nông dân - trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận cần phát huy dân chủ, thân ái trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nói Mặt trận phải “thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,  hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Mặt trận cũng cần làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan đảng và nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương. “Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân”, Thủ tướng nói.

Sau khi đề cập đến những vấn đề về giám sát, phản biện và đổi mới phương thức hoạt động, Thủ tướng tin rằng: ”Trong những năm tới, MTTQ sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả nhiều hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.