Mặt trận phải là cầu nối tập hợp sức mạnh nhân dân

Mặt trận phải là cầu nối tập hợp sức mạnh nhân dân ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN

Sáng 11-11, Học viện Chính trị Quốc gia TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (VN) đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất VN - ngày truyền thống MTTQ VN (18-11-1930 – 18-11-2020).

Cần tập hợp nguyện vọng và sự hiến kế của nhân dân

Mặt trận cần hướng mạnh về cơ sở, nhất là địa bàn khu dân cư, phát huy sự năng động, sáng tạo của Mặt trận các cấp trong công tác vận động nhân dân với phương châm lắng nghe nhân dân nói. Mặt trận các cấp cần tập hợp ý kiến, nguyện vọng và sự hiến kế của nhân dân trong tham mưu chủ trương, chính sách đối với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị vững mạnh.

Ông TRẦN THANH MẪN, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN

Trưởng thành qua chặng đường 90 năm

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng, nhấn mạnh 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận dân tộc thống nhất VN luôn vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy trí tuệ và bản lĩnh cách mạng, xây dựng truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả dân tộc. Theo đó, mỗi người VN hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, toàn dân tộc giao phó trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ông Trần Quốc Vượng dành thời gian nhắc lại một chặng đường lịch sử của dân tộc và nhấn mạnh qua 90 năm, Mặt trận dân tộc thống nhất VN, nay là MTTQ VN là một phần nền tảng rất quan trọng của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa vì một nước VN hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, có uy tín, vị thế xứng đáng trên trường quốc tế như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời cũng như là nguyện ước của toàn dân tộc ta.

Theo Thường trực Ban bí thư, MTTQ VN cần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

MTTQ VN cũng cần tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng đó là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, củng cố và phát huy thế trận lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Giữ vững lòng tin của dân với Đảng, Nhà nước

Phát biểu bế mạc hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn khẳng định các tham luận tại hội thảo đã phản ánh khá toàn diện về quá trình hình thành tổ chức và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất VN, làm sáng tỏ vị trí, vai trò to lớn của Mặt trận dân tộc thống nhất trong 90 năm qua.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN nhìn nhận chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận dân tộc thống nhất đã để lại những bài học vô cùng quý giá. Trong đó, xuyên suốt là bài học phải luôn quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong từng thời kỳ lịch sử…; bài học về phát huy dân chủ trong các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội để Mặt trận thực sự giữ vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN cũng nhấn mạnh tới bài học về giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, với công cuộc đổi mới, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước còn thể hiện thông qua niềm tin vào phẩm chất, đạo đức, năng lực của cán bộ, đảng viên của Đảng, của hệ thống chính trị trong thực thi nhiệm vụ và chăm lo cuộc sống của nhân dân.

“Mặt trận phải là động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhân dân hành động yêu nước, là chỗ dựa của nhân dân khi nhân dân cần được bảo vệ. Kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, có phương thức, biện pháp phù hợp để nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng và đấu tranh chống lại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội” - ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn cho rằng trong thời gian tới, vấn đề tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong nước, cũng như người VN ở nước ngoài nhằm phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là yêu cầu cấp thiết đối với tổ chức Mặt trận.

Khẳng định vị thế, vai trò trong hệ thống chính trị

Chặng đường 90 năm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phục vụ sự nghiệp cách mạng của VN đã mang lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm rất quý. Từ đó, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị thời gian tới MTTQ VN phải khắc phục những hạn chế, tồn tại, không ngừng đổi mới về mọi mặt, thống nhất phương thức hoạt động; khẳng định vị thế, vai trò trong hệ thống chính trị.