Nắm bắt cơ hội để tuyên truyền về thành tựu đổi mới

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, yêu cầu ban nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động đối ngoại, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, giữ vững ổn định chính trị. Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cũng chỉ rõ trong thời gian tới, Ban Đối ngoại Trung ương cần tập trung cùng các cơ quan liên quan làm tốt hoạt động đối ngoại của Đại hội XII của Đảng. Đây là cơ hội thuận lợi tuyên truyền về thành tựu công cuộc đổi mới của đất nước, về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng. Ngoài ra cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay… Theo báo cáo tổng kết của Ban Đối ngoại Trung ương, năm 2015 ban đã triển khai tích cực và hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động đối ngoại, góp phần tạo bước chuyển biến mới trong quan hệ với các chính đảng trên thế giới, nâng cao vị thế của Đảng, đất nước.