Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 13 khóa XII

Ngày 6-10, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường cả ngày.

Hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030;

Cùng đó là thảo luận dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021-2025; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị.