Người ngoài Đảng chiếm 50% Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sáng 20-9, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tiếp tục ngày làm việc cuối cùng. Một nội dung rất quan trọng của đại hội là hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tờ trình về công tác này.

Theo kết quả hiệp thương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần này có 50% người ngoài Đảng.

Theo đó, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX bao gồm: Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên: 47 vị, đại hội hiệp thương thêm 43 vị (khuyết bốn vị sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ); chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh: 63 vị.

Cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài: 258 vị (đại hội hiệp thương cử: 255 vị, khuyết ba vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ).

Thành phần các vị nói trên bao gồm: Cá nhân tiêu biểu là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia trên các lĩnh vực; cá nhân tiêu biểu là công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, đại diện huyện đảo; cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số; cá nhân tiêu biểu đại diện chức sắc các tôn giáo; cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế; cá nhân tiêu biểu là người Việt Nam ở nước ngoài; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 13 vị.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX có tỉ lệ ngoài Đảng là 50%; tỉ lệ nữ là 21,3%; tỉ lệ dân tộc thiểu số là 26,2%; tỉ lệ tôn giáo là 17,1%; 80,4% các vị ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có trình độ đại học trở lên.

Đại hội đã hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 385 vị, đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Ngay sau khi hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất (khóa IX) đã diễn ra. Hội nghị này có nhiệm vụ cử Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trước đó, các đại biểu tham dự cũng tập trung thảo luận sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam sao cho phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của mặt trận các cấp. Bởi trong thực tiễn hoạt động, một số vấn đề phát sinh chưa được điều lệ quy định hoặc có quy định nhưng chưa phù hợp. Vì thế, quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều vướng mắc.

Chẳng hạn như vấn đề mối quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên; nhiệm kỳ của Ban công tác mặt trận; chế độ họp thường kỳ của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cấp xã.

Sau đại hội, hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất cử ra các chức danh trong Ban Thường trực, thẩm quyền điều hành công việc và ký các văn bản đề nghị chuẩn y các chức danh chưa được quy định; việc xem xét đề nghị khen thưởng Huân chương “Đại đoàn kết dân tộc” chưa được đề cập; thẩm quyền xem xét kỷ luật đối với thành viên vi phạm ở cấp Trung ương chưa hợp lý; việc xác định cơ cấu tham gia ủy ban đối với thành phần cá nhân tiêu biểu còn chung chung, chưa rõ những cá nhân tiêu biểu là chuyên gia, nhà khoa học…

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm