Nhạc sĩ Trần Long Ẩn làm chủ tịch Liên hiệp Các hội VHNT TP.HCM

Báo cáo năm năm qua cho thấy các hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn TP đã đạt được nhiều bước tiến mới. Từ nay đến năm 2020, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP sẽ tổ chức các cuộc thi để có những tác phẩm đặc sắc phục vụ yêu cầu xây dựng TP cũng như đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học, nghệ thuật cho người dân TP. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo đội ngũ kế thừa và chăm lo chế độ, chính sách cho văn nghệ sĩ.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới gồm 25 thành viên. Trong đó nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ TP, được bầu làm chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM khóa 8.

AX