Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế của công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 62/2020 quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức thay thế cho Nghị định 36/2013 và Nghị định 21/2010.

vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc

Theo Nghị định 62/2020, biên chế công chức sẽ được căn cứ vào vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về vị trí việc làm

Theo nội dung Nghị định, việc xác định vị trí việc làm sẽ căn cứ theo các tiêu chí cụ thể, gồm:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, vị trí việc làm sẽ được phân loại theo hai cách. Cách thứ nhất là xác định theo khối lượng công việc như vị trí đó do một hay nhiều người đảm nhiệm hoặc kiêm nhiệm.

Cách thứ hai là phân loại theo tính chất, nội dung công việc như làm lãnh đạo, quản lý, làm nghiệp vụ chuyên ngành hoặc làm các nghiệp vụ chuyên môn dùng chung...

Đối với việc điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức sẽ được thực hiện khi cơ quan tổ chức đó có sự thay đổi một trong các căn cứ xác định vị trí việc làm; hoặc cơ quan, tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Về biên chế công chức

Việc xác định biên chế công chức sẽ được căn cứ vào vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin cũng như thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao.

Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương thì ngoài các căn cứ trên còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức sẽ được xem xét khi cơ quan, tổ chức có thay đổi một trong các căn cứ xác định biên chế công chức.

Ngoài ra, còn có việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

Nghị định cũng quy định về thời hạn gửi kế hoạch biên chế công chức hằng năm. Theo đó, chậm nhất là 15-6 hằng năm, các bộ, ngành, địa phương phải gửi hồ sơ kế hoạch biên chế công chức về Bộ Nội vụ để thẩm định. Và chậm nhất là 20-7 hằng năm, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức của các bộ, ngành, địa phương.

Một điểm mới nổi bật của Nghị định 62/2020 là quy định rõ về trách nhiệm của người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong trường hợp thực hiện không đúng thẩm quyền.

Cụ thể, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức tại Nghị định này bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật và đưa vào xem xét phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Đồng thời phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc sử dụng không đúng quy định về quản lý và sử dụng biên chế công chức. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm