Dân được tham gia Ban thanh tra để giám sát tiêu cực

Dân được tham gia Ban thanh tra để giám sát tiêu cực

(PLO)- Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức…