Muốn số điện thoại của mình không nhận tin nhắn quảng cáo, phải làm sao?

(PLO)- Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi "Danh sách không quảng cáo" đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Việc đăng ký hoặc hủy đăng ký "Danh sách không quảng cáo" đã được hướng dẫn rõ trong Thông tư 22/2021.