Tải công văn 3870//TCHQ-GSQL ngày 27-7

Tải văn bản.

Đừng bỏ lỡ