Tạo thuận lợi cho Việt kiều xây dựng đất nước

Ông Liêm khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xem người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; luôn đánh giá cao sự đóng góp của kiều bào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển đất nước.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và của TP. Kịp thời tham mưu cho UBND TP rà soát, điều chỉnh các cơ chế, chính sách nhằm phát huy nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt ở nước ngoài xây dựng và phát triển TP, đất nước.