Từ khóa:

#dân tộc
Tìm thấy 214 kết quả
Đưa “Đề cương văn hóa” vào Nam

Đưa “Đề cương văn hóa” vào Nam

(PLO)- Giải phóng dân tộc là giải phóng văn hóa, mở đường cho văn hóa phát triển một cách tự chủ, theo hướng tiến bộ” - Tổng Bí thư Trường Chinh nói.