Tham gia BHXH chưa đủ 20 năm, làm sao để được nhận hương hưu?

Tôi đang làm việc tại một công ty, đến đầu năm 2022 đã đủ tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, tôi chỉ mới đóng bảo bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc 17 năm.

Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi đến tuổi nghỉ hưu thì có được nhận lương hưu hàng tháng không?

Nếu không thì tôi có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đủ số năm đóng BHXH để nhận lương hưu không và cách đóng như thế nào?

Bạn đọc Thanh Hồng, TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường đã đến tuổi nghỉ hưu mà chưa tham gia đủ 20 năm BHXH thì chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Trường hợp nếu không tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc, người lao động có thể tham gia BHXH tự nguyện, khi đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì sẽ được giải quyết hưởng chế độ hưu trí.

Theo Nghị định 134/2015 thì có các phương thức tham gia BHXH tự nguyện mà người tham gia có thể lựa chọn:

- Đóng hàng tháng;

- Đóng 03 tháng một lần;

- Đóng 06 tháng một lần;

- Đóng 12 tháng một lần;

- Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần;

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu, nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

Trường hợp của bạn đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu ba năm thì có thể tham gia BHXH tự nguyện. Về phương thức đóng, bạn có thể chọn phương thức đóng một lần để sớm nhận được lương hưu hàng tháng.