Trong đơn kiện trên, ông Nguyễn Văn Chương nêu ra những sai trái của LĐBĐ VN trong việc buộc thôi việc ông trái pháp luật. Ông Chương đòi bồi thường những thiệt hại lẫn tuyên hủy một số văn bản sai trái mà phía LĐBĐ VN đã ban hành liên quan đến ông.