Thêm một số cơ chế đặc thù cho TP Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Theo quy định mới, UBND TP Đà Nẵng quyết định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch, phù hợp với quy định về đất đai.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 144/2016 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng.

Theo đó, nghị định này sửa đổi tên gọi Điều 9 Nghị định 144/2016 "về quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng" thành "về quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư cụm công nghiệp".

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau: Căn cứ Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Chương trình phát triển đô thị được duyệt, UBND TP quyết định Khu vực phát triển đô thị trên địa bàn TP, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Căn cứ Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Chương trình phát triển đô thị được duyệt, UBND TP quyết định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.

Nghị định 40/2022 cũng bổ sung quy định HĐND TP được xem xét, quyết định đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng từ nguồn ngân sách TP trong trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định hiện hành.

Tổ chức sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thì được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án, được cho thuê lại đất sau khi đã đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp.

Chính phủ giao UBND TP Đà Nẵng quy định về cơ chế tài chính, thẩm quyền xác định và quyết định giá cho thuê, đối tượng cho thuê đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.