Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác - ảnh 1
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác - ảnh 2
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác - ảnh 3
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác - ảnh 4
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác - ảnh 5
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác - ảnh 6
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác - ảnh 7
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác - ảnh 8
Đoàn đại biểu TP Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác - ảnh 9
Đoàn đại biểu TP Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác - ảnh 10
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác - ảnh 11
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.