Đối tượng được hỗ trợ là nhà báo thuộc Thông tấn xã Việt Nam (tác nghiệp trong và ngoài nước); các đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan báo, tạp chí in, điện tử khối trung ương và khối địa phương trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch, là người lao động tham gia phòng, chống dịch và được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù.

Việc chi trả được thực hiện theo quy định. Mức kinh phí là 130.000 đồng/người/ngày. Dự toán kinh phí cho giai đoạn 1 (gồm 92 ngày, từ ngày 1-3 đến 31-5-2020) là 21,1 tỉ đồng (dự kiến kinh phí hỗ trợ bình quân một ngày là 229,5 triệu đồng). Giai đoạn 2, dự toán kinh phí được đề nghị theo mức chi mỗi ngày của giai đoạn 1, tính từ ngày 25-7 đến khi Việt Nam được công bố hết dịch.