(PLO)- Theo TTXVN, hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp (SOM 3), diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và các cuộc họp liên quan sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 18 đến 30-8.

Hội nghị nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác của APEC, các ưu tiên được thông qua tại hội nghị các quan chức cấp cao lần thứ nhất và lần thứ hai, đồng thời xây dựng nội dung, chương trình của Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Tại hội nghị lần thứ ba các quan chức cấp cao, Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, sẽ chủ trì hội nghị các quan chức cấp cao; cuộc họp nhóm ban của chủ tịch về kết nối; hội thảo về phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ chủ trì cuộc họp cấp cao APEC lần thứ bảy về y tế và kinh tế. 

G.HI