Triển khai thí điểm hợp nhất các sở, ngành, phòng, ban
(PLO)- Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc đăng ký thí điểm hợp nhất một số sở, ngành, phòng, ban. 

Trong văn bản này, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ cấp ủy, cấp tỉnh và HĐND cấp tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng, ban).

Triển khai thí điểm hợp nhất các sở, ngành, phòng, ban - ảnh 1
Sắp triển khai thí điểm hợp nhất các sở, ngành, phòng, ban.

Hợp nhất tám sở, ngành thành bốn cơ quan ở cấp tỉnh

Cụ thể, ở cấp tỉnh thí điểm hợp nhất tám sở, ngành thành bốn cơ quan. Theo đó, Sở Tài chính hợp nhất với Sở KH&ĐT thành Sở Tài chính và Kế hoạch. Sở này thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

Sở GTVT hợp nhất với Sở Xây dựng thành Sở GTVT và Xây dựng. Sở này thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.

Sở Nội vụ hợp nhất với Ban tổ chức Tỉnh ủy/Thành ủy thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh. Cơ quan này thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, cấp tỉnh về công tác tổ chức cán bộ, đồng thời tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy/Thành ủy thành Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp tỉnh. Cơ quan này thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, cấp tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

Hợp nhất sáu phòng, ban thành ba cơ quan cấp huyện

Ở cấp huyện thí điểm hợp nhất sáu phòng, ban thành ba cơ quan. Theo đó, thí điểm hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban tổ chức cấp ủy, cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện.

Cơ quan này thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, cấp huyện về công tác tổ chức cán bộ, đồng thời tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, cấp huyện thành Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, cấp huyện về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

Thí điểm hợp nhất Văn phòng HĐND và UBND với Văn phòng cấp ủy, cấp huyện thành Văn phòng cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, cấp huyện, HĐND và UBND cấp huyện về công tác văn phòng.

“Đối với các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất sở, ngành, phòng, ban khác với nội dung trên, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy, cấp tỉnh, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ” - văn bản nêu.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương gửi đăng ký về Bộ trước ngày 15-12 này để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

ĐỨC MINH