Đề xuất bỏ thanh tra cấp huyện

Đề xuất bỏ thanh tra cấp huyện

(PLO)- Đa số Thường trực Uỷ ban Pháp luật đề nghị không tổ chức cơ quan thanh tra cấp huyện để góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.