Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đội ngũ trí thức cần tích cực phản biện

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như trên khi phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) sáng 3-6.

Theo Tổng bí thư, VUSTA đã tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách, chủ động đẩy mạnh các hoạt động phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với các chương trình, đề án, dự án lớn trước khi các cấp có thẩm quyền quyết định...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Trí thức cần tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội".

Tổng bí thư lưu ý trong tình hình mới hiện nay, VUSTA và các nhà khoa học cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đồng thời, VUSTA cần kết hợp với ngành giáo dục và đào tạo để thực hiện nghị quyết của Đảng về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, làm sao đến năm 2030, giáo dục nước nhà đạt được trình độ tiên tiến.

Tổng bí thư đề nghị VUSTA phải trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức VN, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực quan trọng hàng đầu trong phát triển đất nước, tập hợp đội ngũ tham mưu cho Đảng và nhà nước, thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong việc xây dựng đường lối, chính sách phát triển đất nước. VUSTA phải trở thành lực lượng tham mưu tin cậy của Đảng, nhà nước nhất là trong vấn đề phát triển kinh tế tri thức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm