Triển khai nghị quyết thí điểm hợp nhất 3 văn phòng

Theo Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, việc thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng nhằm tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu đổi mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu QH, HĐND và UBND trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo.

Theo đó, các văn phòng thí điểm hợp nhất là bộ máy giúp việc chung cho cả ba cơ quan sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1-1-2019.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Phạm Đình Toản trình bày dự thảo Hướng dẫn chuyển giao công chức, lao động hợp đồng, cơ sở vật chất của Văn phòng Đoàn đại biểu QH và kinh phí của Đoàn đại biểu QH tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14).

Theo nghị quyết, thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1-1 đến hết 31-12-2019. Văn phòng Đoàn đại biểu QH, HĐND và UBND là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp sở, thuộc UBND cấp tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu QH, HĐND và UBND cấp tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Văn phòng Đoàn đại biểu QH, HĐND và UBND có chánh văn phòng, các phó chánh văn phòng và các đơn vị trực thuộc. Số lượng phó chánh văn phòng không vượt quá số lượng lãnh đạo văn phòng hiện có của Văn phòng Đoàn đại biểu QH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh trước khi hợp nhất. Các địa phương xây dựng lộ trình để đến năm 2020 có số lượng phó chánh văn phòng theo quy định chung.

Văn phòng Đoàn đại biểu QH, HĐND và UBND làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của trưởng đoàn, phó trưởng Đoàn đại biểu QH, Thường trực HĐND và chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu QH, HĐND và UBND điều hành công việc của văn phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng Đoàn đại biểu QH, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng.

Phó Chủ tịch QH nêu rõ trong quá trình tổ chức thực hiện có phát sinh vấn đề thì các địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ QH để có hướng giải quyết.