Từ 5-4-2019, thỏa thuận về hụi phải thể hiện bằng văn bản

Theo quy định mới, thỏa thuận về dây họ được thể hiện bằng văn bản (theo quy định hiện hành tại Nghị định 144/2006 thì thỏa thuận về họ có thể được thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản).

Trường hợp thỏa thuận về dây họ được sửa đổi, bổ sung thì văn bản sửa đổi, bổ sung phải được thể hiện bằng văn bản và có thể công chứng, chứng thực nếu những người tham gia dây họ yêu cầu.

Bên cạnh đó, Nghị định 19/2019 cũng quy định về điều kiện làm thành viên dây họ. Cụ thể như sau:

- Thành viên là người từ đủ 18 tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật Dân sự.

Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ.

- Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ.

Việc tổ chức họ chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về họ; không được tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nghị định 19/2019 thay thế Nghị định 144/2006 và có hiệu lực từ 5-4-2019 tới đây.