10 văn bản luật có hiệu lực từ 1-1-2018

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Từ 1-1-2018, 10 văn bản luật thuộc ba mảng pháp luật, kinh tế, xã hội dưới đây sẽ có hiệu lực: