1 doanh nghiệp tham gia soạn thảo sửa đổi Luật Đất đai

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký quyết định thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập, nhóm chuyên gia và ban hành kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Tại phụ lục III, bên cạnh nhiều chuyên gia về đất đai đã và đang làm việc ở các bộ, ngành... có bà Hồ Ngọc Lâm, Trưởng Ban pháp chế của Tập đoàn Vingroup.

1 doanh nghiệp tham gia soạn thảo sửa đổi Luật Đất đai  ảnh 1
Bà Hồ Ngọc Lâm - Trưởng Ban pháp chế Tập đoàn Vingroup nằm trong danh sách nhóm chuyên gia.

Tập đoàn Vingroup là doanh nghiệp duy nhất có tên trong quyết định.

Theo quyết định, nhóm chuyên gia có trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn ban soạn thảo, tổ biên tập và tham gia góp ý trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý và hoàn thiện dự án.

Ban soạn thảo, tổ biên tập có trách nhiệm phối hợp đơn vị được giao chủ trì soạn thảo và các đơn vị có liên quan để hoàn thành việc soạn thảo dự án luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và các thủ tục do pháp luật quy định để trình Chính phủ và Quốc hội.

Kinh phí chi cho nhiệm vụ soạn thảo dự án luật do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Một số nội dung công việc liên quan đến kế hoạch xây dựng, trình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai: Tham vấn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tham vấn kinh tế đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tham vấn quy định chung, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm liên quan đến đất đai…

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà là trưởng Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, đồng thời là tổ trưởng Tổ biên tập và thường trực Tổ biên tập.

Theo đại diện Vingroup, bà Hồ Ngọc Lâm tham gia ban soạn thảo với tư cách cá nhân, không báo cáo tập đoàn.

Hiện bà đã làm đơn gửi Bộ TN&MT xin rút khỏi nhóm chuyên gia xây dựng Luật Đất đai sửa đổi.