Ban Bí thư: Tạo điều kiện để dân phản ánh các biểu hiện suy thoái của cán bộ

(PLO)- Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khuyến khích người dân phát hiện, tố giác các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Kết luận 54-KL/TW (Kết luận 54) của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Nhân dân tin tưởng hơn vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo đó, qua năm năm thực hiện Quyết định 99 ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã đạt được kết quả tích cực.

Đáng chú ý, Nhân dân đã tin tưởng, chủ động và tích cực hơn tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Quyết định 99 của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời, đầy đủ, sát thực tiễn, còn hình thức. Vẫn còn tình trạng e ngại hoặc lợi dụng dân chủ trong phản ánh, góp ý trực tiếp với cấp ủy, tổ chức đảng về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Một số phản ánh, kiến nghị của nhân dân chưa được xem xét kịp thời, thấu đáo.

Hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Ảnh: TTXVN

Từ những hạn chế nêu trên, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 99 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

Cụ thể, tăng cường thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quyết định 99 gắn với Quy định 124 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, các quy định có liên quan của Đảng. Đặc biệt là quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

"Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đóng góp ý kiến, phản ánh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu" - Kết luận nêu rõ.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên, người đứng đầu

Cùng đó là rà soát, bổ sung, hoàn thiện pháp luật có liên quan, tiếp tục cụ thể hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" sát với thực tiễn.

Thực hiện có hiệu quả pháp luật về dân chủ ở cơ sở, tiếp cận thông tin, những quy định liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ ở cơ sở...

Ban Bí thư cũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp, khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đối với người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ. Quan tâm, kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức quần chúng khác.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 99; định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", kịp thời thông tin kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng mô hình tốt trong thực hiện Quyết định 99.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm