Bình Thuận: Hơn 450 tỉ đồng hỗ trợ người khó khăn do COVID-19

Ngày 22-4, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký quyết định phân khai kinh phí hơn 450 tỉ đồng hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tiền hỗ trợ được chi từ ngân sách tỉnh năm 2020, tạm cấp cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố, Sở LĐ-TB&XH để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và đối tượng bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, đối tượng hỗ trợ còn có hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng hoạt động kinh doanh, người lao động ngừng việc, mất việc do dịch COVID-19.

Cụ thể, tạm cấp 70% kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng sau: 

- Lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên.

- Lao động bị chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

- Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm.

Sau khi có số báo cáo kết quả thực hiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính tiếp tục cấp kinh phí còn lại để cơ quan, địa phương thực hiện chi trả.

Cấp 100% kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng là người có công; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phương thức cấp kinh phí là cấp cho Sở LĐ-TB&XH thực hiện ủy quyền chi trả cho người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Phương thức chi trả: Chủ tịch tỉnh Bình Thuận giao trách nhiệm cho Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện chi trả đúng đối tượng, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH, UBND xã, phường, thị trấn rà soát, đối chiếu kỹ danh sách đối tượng nhận hỗ trợ trước khi thực hiện chi trả. Trường hợp đối tượng thuộc diện được hỗ trợ từ hai chính sách hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.