Bộ Công an dự thảo nghị định mới về tịch thu xe vi phạm

0:00 / 0:00
0:00

Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, xe vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 115/2013 (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 31/2020). Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là quy định về việc xử lý đối với tang vật, xe vi phạm đã hết hạn tạm giữ.

Theo quy định hiện hành, trong thời hạn ba ngày kể từ ngày hết hạn tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ.

Hết hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai và thông báo cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, xe vi phạm.

Như vậy, trong vòng 33 ngày kể từ ngày hết hạn tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định tịch thu đối với tang vật, xe.

Tuy nhiên, tại dự thảo nghị định mới, việc tịch thu đối với tang vật và xe vi phạm hết hạn tạm giữ được Bộ Công an đề xuất có phần chặt hơn so với Nghị định 31/2020, nhằm phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi năm 2020).

Theo đó, đối với trường hợp xác định được người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật, xe (gọi tắt là người vi phạm), sau khi hết hạn tạm giữ thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo cho họ hai lần.

Lần 1 phải được thực hiện trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tạm giữ tang vật, xe. Lần 2 được thực hiện trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông báo lần 1.

Hết hạn một tháng kể từ ngày thông báo lần 2, nếu người vi phạm không đến nhận thì trong thời hạn năm ngày làm việc, người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, xe vi phạm.

Đối với trường hợp không xác định được người vi phạm, người ra quyết định tạm giữ phải thông báo hai lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Lần 1 phải được thực hiện trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tạm giữ. Lần 2 được thực hiện trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông báo lần 1.

Hết hạn một năm kể từ ngày thông báo lần 2, nếu người vi phạm không đến nhận thì trong thời hạn năm ngày làm việc, người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, xe vi phạm.

Như vậy, trong vòng 45 ngày kể từ ngày hết hạn tạm giữ, xe vi phạm sẽ bị tịch thu nếu như người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng. Trường hợp không xác định được người vi phạm thì thời gian này là 380 ngày.

Cũng theo dự thảo, trong thời gian từ khi hết thời gian tạm giữ đến lúc ra quyết định tịch thu, cơ quan của người ra quyết định tạm giữ có trách nhiệm tiếp tục quản lý, bảo quản tang vật, xe vi phạm.

Tang vật, xe vi phạm sau khi bị tịch thu và được xác lập quyền sở hữu toàn dân thì được xử lý theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.