Cách tính tiền điện khi thay đổi giá

Sau khi điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện, mức giá bán lẻ điện bình quân áp dụng từ ngày 20-3-2019 là 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế GTGT). Mức giá này cao hơn giá bán lẻ bình quân hiện hành là 143,79 đồng/kWh, tăng tương đương 8,36%. Việc thay đổi giá bán điện ảnh hưởng đến tất cả khách hàng sử dụng điện và các nhóm khách hàng có mức điều chỉnh tương đối đồng đều.

Giá điện cao nhất gần 3.000 đồng/kWh

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, cho biết theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20-3-2019 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện mới ban hành, giá bình quân mới là 1.864,44 đồng/kWh, tăng 123,79 đồng/ kWh. Tương ứng 8,36% so với giá bán điện bình quân áp dụng theo Quyết định số 4495/QĐ- BCT ngày 30-11-2017. Theo đó, nhóm khách hàng sản xuất giờ bình thường tăng từ 7,09% đến 9,73%; nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp tăng từ 8,32% đến 8,38%; nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ tăng từ 8,33% đến 8,37%; nhóm khách hàng thắp sáng sinh hoạt tăng từ 8,33% đến 8,40%.

Với mức tăng như vậy, việc thay đổi giá bán điện đều ảnh hưởng đến tất cả khách hàng sử dụng điện và các nhóm khách hàng có mức điều chỉnh tương đối đồng đều.

Theo ông Nguyễn Duy Quốc Việt, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM triển khai chốt chỉ số điện kế trong ngày 20-3-2019 của tất cả khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt. Về cách tính giá điện, khách hàng có thể tham khảo tại website http://cskh.hcmpc.vn/tuvan/ cachtinhgiadien.

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt thông tin: Khách hàng thuộc trường hợp chốt chỉ số điện kế trong ngày 20-3-2019 gồm: khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ; hành chính sự nghiệp; khách hàng áp dụng giá bán buôn điện nông thôn, giá bán buôn khu tập thể cụm dân cư và khách hàng có tỉ lệ giá. Giá điện cũ được tính từ ngày ghi điện trong tháng 2 đến ngày 20-3-2019; giá điện mới được tính từ thời điểm chốt chỉ số trở đi.

Giá điện tăng tương ứng 8,36% được áp dụng từ ngày 20-3-2019. Ảnh: H.TRANG

Cách tính tiền điện như thế nào?

Đối với khách hàng không thuộc trường hợp chốt chỉ số điện kế trong ngày 20-3-2019 (khách hàng sử dụng điện cho mục đích thắp sáng sinh hoạt) thì tiền điện được tính theo phương pháp nội suy với các thông số như sau:

Lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số; số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ ghi chỉ số, số ngày áp dụng giá cũ, số ngày áp dụng giá mới); mức sử dụng điện của từng bậc thang tính theo số ngày thực tế giữa hai kỳ ghi chỉ số.

Ví dụ, khách hàng A (định mức một hộ) có lượng điện năng tiêu thụ trong tháng là 350 kWh với ngày ghi điện của tháng 4-2019 là 7-4; ngày ghi điện kỳ trước (tháng 3-2019) là 7-3 và ngày áp dụng giá bán điện mới từ ngày 20-3-2019. Cách tính như sau:

Số ngày sử dụng điện thực tế là 31 ngày (từ ngày 8-3 đến 7-4-2019). Trong đó, số ngày sử dụng theo đơn giá cũ là 12 ngày (từ ngày 8 đến 19-3-2019), có sản lượng điện tiêu thụ là 135 kWh (350 kWh x 12 ngày/31 ngày).

Số ngày sử dụng điện theo đơn giá mới là 19 ngày (từ ngày 20-3 đến 7-4-2019), có sản lượng điện tiêu thụ theo đơn giá mới là 215 kWh (350 kWh - 174 kWh).

Trong đó, 135 kWh sẽ được áp dụng theo bậc thang giá cũ và 215 kWh sẽ được áp dụng theo bậc thang giá mới.

Đối với tiền điện theo đơn giá cũ: Định mức bậc thang quy định thứ nhất theo đơn giá cũ là 50 kWh/tháng, định mức bậc thang theo số ngày sử dụng điện của đơn giá cũ là 19 kWh (50 kWh x một hộ x 12 ngày/31 ngày). Ứng với đơn giá điện cũ của bậc thang trên là 1.549 đồng, tiền điện là 29.431 đồng (19 kWh x 1.549 đồng). Tương tự, bậc thang thứ hai là 30.400 đồng, bậc thang thứ ba là 72.462 đồng, bậc thang thứ tư là 91.260 đồng, bậc thang thứ năm là 49.685 đồng, bậc thang thứ sáu là 0 đồng. Như vậy, tổng tiền điện theo đơn giá cũ: 273.238 đồng.

Tiền điện theo đơn giá mới: Định mức bậc thang quy định thứ nhất theo đơn giá mới là 50 kWh/tháng, định mức bậc thang theo số ngày sử dụng điện của đơn giá mới là 31 kWh (50 kWh x một hộ x 19 ngày/31ngày). Ứng với đơn giá điện mới của bậc thang trên là 1.678 đồng, tiền điện là 52.018 đồng (31 kWh x 1.678 đồng). Tính tương tự, bậc thang thứ hai là 53.754 đồng, bậc thang thứ ba là 122.854 đồng, bậc thang thứ tư là 154.696 đồng, bậc thang thứ năm là 87.854 đồng, bậc thang thứ sáu là 0 đồng. Tổng tiền điện theo đơn giá mới: 471.176 đồng.

Như vậy, số tiền khách hàng trên phải thanh toán là 818.855 đồng (bao gồm VAT), cao hơn 48.039 đồng so với tiền điện phải thanh toán khi không đổi giá là 770.816 đồng.

Cụ thể giá điện sinh hoạt đối với từng bậc thang như sau:

Bậc 1 (từ 0 đến 50 kWh): 1.678 đồng/kWh, tăng 8,33%.

Bậc 2 (từ 51 đến 100 kWh): 1.734 đồng/kWh, tăng 8,38%.

Bậc 3 (từ 101 đến 200 kWh): 2.014 đồng/kWh, tăng 8,40%.

Bậc 4 (từ 201 đến 300 kWh): 2.536 đồng/kWh, tăng 8,38%.

Bậc 5 (từ 301 đến 400 kWh): 2.834 đồng/kWh, tăng 8,37%.

Bậc 6 (từ 401 kWh trở lên): 2.927 đồng/kWh, tăng 8,37. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm