Cán bộ thuộc diện luân chuyển phải còn ít nhất 2 nhiệm kỳ công tác

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 07 ngày 17-11-2021 về việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố. 

Quy định gồm tám điều nêu rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc và bốn điều dành cho các quy định cụ thể. Một trong những mục tiêu hướng tới của quy định này là nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của TP, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có triển vọng.

Theo đó, quy định yêu cầu việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ phải bảo đảm đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị TP; phù hợp tình hình thực tiễn, cân đối, hài hòa, vừa bồi dưỡng, rèn luyện, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận, vừa giữ được sự ổn định và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tăng cường phát hiện, điều động cán bộ có năng lực, kết quả công tác tốt, có chiều hướng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ. Đồng thời, kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu. 

Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra vào tháng 10-2020

Cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng hai nhiệm kỳ liên tục và những cán bộ luân chuyển, điều động để thực hiện chủ trương không phải là người địa phương khi luân chuyển, điều động chủ yếu bố trí làm cấp trưởng. Cán bộ trẻ luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu bố trí làm cấp phó.

Cán bộ luân chuyển phải là cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch; có triển vọng phát triển; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác tốt; việc luân chuyển cán bộ phải có kế hoạch cụ thể và lộ trình từng bước thực hiện. Thời gian cán bộ luân chuyển ít nhất là ba năm (36 tháng) đối với một chức danh (trừ chức danh kiêm nhiệm), trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

TP định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh cán bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 59/2019. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của địa phương, cơ quan, đơn vị; được thực hiện công khai, theo kế hoạch. Nghiêm cấm lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ.

Về luân chuyển dọc, TP sẽ luân chuyển cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có năng lực, triển vọng phát triển, chưa kinh qua lãnh đạo, quản lý ở cơ sở hiện đang công tác tại các ban, ngành, sở, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố về các quận, huyện, thị xã; từ cấp trên xuống cấp dưới.

Đối với luân chuyển ngang, TP sẽ luân chuyển cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có năng lực, triển vọng phát triển giữa các ban, ngành, sở, cơ quan, đơn vị; các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố; giữa các xã, phường, thị trấn thuộc cùng quận, huyện, thị xã; giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị ngang cấp trong hệ thống chính trị.

Cán bộ diện luân chuyển phải đáp ứng bốn tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó phải còn thời gian công tác ít nhất hai nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quy định cũng chỉ rõ, căn cứ quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của cán bộ, cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc phạm vi quản lý.

Định kỳ hàng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo thẩm quyền quản lý cán bộ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm