Chỉ dấu đáng chú ý về thiết chế chỉnh đốn Đảng

Hôm nay, 5-8, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng (viết tắt là Ban chỉ đạo) sẽ họp phiên đầu tiên kể từ sau Đại hội XIII. Chương trình cuộc họp cho thấy khả năng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sẽ được đẩy mạnh, toàn diện hơn trong thời gian tới.

Tin phát từ Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, cho biết tại phiên họp này, Ban chỉ đạo sẽ thảo luận, cho ý kiến với các nội dung:

(1) Dự thảo Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2021; (2) Báo cáo kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; (3) Dự thảo Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo; (4) Dự thảo Quy định về hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng của Ban chỉ đạo.

Trong các nội dung trên, đáng chú ý là phần (3). Thông tin từ quá trình xây dựng đề án này cho thấy nhiều khả năng sẽ bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để Ban chỉ đạo chỉ đạo cả công tác “phòng chống tiêu cực”, gắn liền với nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.

Điều này thể hiện khá rõ qua những nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Trung ương như Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII.

Trong hệ thống văn bản quan trọng này, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bên cạnh những đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng đã tập trung phân tích, mổ xẻ mặt trái trong nội bộ Đảng. Lần đầu tiên, Ban chấp hành Trung ương nhận diện tương đối cụ thể 27 nhóm hành vi, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đảng viên trên cả nước tự sửa đổi, hoàn thiện mình.

Những biểu hiện hư hỏng này, ở mức độ nghiêm trọng sẽ thành hành vi vi phạm pháp luật, còn nhẹ hơn sẽ là vi phạm hành chính hoặc kỷ luật đảng - mà nôm na là “tiêu cực”.

Nếu được Ban chỉ đạo thống nhất đồng tình để trình Bộ Chính trị thông qua thì sửa đổi, bổ sung này sẽ là chỉ dấu đáng chú ý của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, như một thiết chế quan trọng làm nhiệm vụ chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm