Đại tướng Tô Lâm: Xử lý nghiêm cán bộ hách dịch, tham nhũng, gây phiền hà cho dân

(PLO)- Lực lượng CAND sẽ xử lý nghiêm những việc làm sai trái, cửa quyền, hách dịch, tiêu cực trong thi hành công vụ; biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cổng TTĐT Bộ Công an vừa đăng tải bài viết của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh".

PLO xin lược trích, giới thiệu đến bạn đọc:

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA

Xử nghiêm vi phạm – sức mạnh kỷ luật

Trong các nhiệm kỳ qua, lực lượng CAND đã thể hiện tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong triển khai, thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lực lượng đã thẳng thắn chỉ ra 17 biểu hiện suy thoái cụ thể về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong CAND để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND “tự soi, tự sửa”.

Trên cơ sở đó, lực lượng chủ động, phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ sai phạm, tiêu cực, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND, góp phần làm tăng thêm uy tín của CAND, chứng tỏ sức mạnh kỷ luật, sự trong sạch, vững mạnh của lực lượng CAND.

Thực tiễn công tác chiến đấu đã khẳng định tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND “cần, kiệm, liêm, chính”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu, lối sống trong sạch, lành mạnh, tiến bộ, văn minh, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vẫn còn hạn chế, bất cập: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số ít cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở còn thấp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa cao, còn hình thức; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chưa nghiêm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được chú trọng, kịp thời, thiếu sắc bén. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu; giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý.

Đảng ủy CATW đã chủ động, nghiên cứu xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đây là lần đầu tiên, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết chuyên đề toàn diện về xây dựng lực lượng CAND, xác định rõ 2 mục tiêu cụ thể đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đó là: (1) Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện. (2) Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phù hợp tình hình thực tiễn.

5 nhóm nhiệm vụ lớn

Để hoàn thành mục tiêu, đạt các chỉ tiêu cụ thể nêu trong Nghị quyết số 12, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong CAND cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND.

Trong đó, tập trung nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng lực lượng, lĩnh vực công tác; xây dựng môi trường văn hóa cơ quan, đơn vị và trong tổ chức đảng lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về “phi chính trị hóa” lực lượng CAND, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà với nhân dân, tiêu cực trong khi thi hành công vụ, những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Hai là, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND.

Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện thí điểm sinh hoạt tổ đảng thay sinh hoạt chi bộ ở những chi bộ đông đảng viên, địa bàn công tác phân tán. Thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kịp thời, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với phương châm: Cán bộ, đảng viên nêu gương trước quần chúng; lãnh đạo, chỉ huy nêu gương trước cán bộ, chiến sĩ; đảng viên có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu để nêu gương thực sự trở thành một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp trong CAND cần quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là “then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta, cả trước mắt và lâu dài”.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong CAND; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực hoặc có nhiều dư luận bức xúc, xã hội quan tâm.

Năm là, tăng cường công tác dân vận, công tác quần chúng trong CAND. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố ngày càng sâu sắc mối quan hệ máu thịt giữa CAND với nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quần chúng; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quần chúng phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của CAND…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm