Đề thi và gợi ý bài giải môn Hóa Học

Mã đề: 748 do giáo viên trung tâm Vĩnh Viễn thực hiện, mời bạn đọc xemtại đây

Mời bạn đọc xem gợi ý bài giải đề thi môn Hóa, Mã đề: 415 do các giáo viên trung tâm hocmai.vn Online thực hiện

1.D

2.B

3.C

4.D

5.C

6.B

7.D

8.D

9.A

10.C

11.D

12.B

13.D

14.B

15.A

16.B

17.D

18.D

19.A

20.A

21.B

22.B

23.C

24.B

25.D

26.A

27.B

28.C

29.B

30.C

31.D

32.A

33.C

34.A

35.C

36.A

37.B

38.A

39.D

40.A

41.D

42.B

43.A

44.A

45.C

46.C

47.C

48.C

49.A

50.C

Đề thi và gợi ý bài giải môn Hóa Học ảnh 1

Đề thi và gợi ý bài giải môn Hóa Học ảnh 2

Đề thi và gợi ý bài giải môn Hóa Học ảnh 3
Đề thi và gợi ý bài giải môn Hóa Học ảnh 4

Đề thi và gợi ý bài giải môn Hóa Học ảnh 5