Đề xuất cấp GCN cho 323 cửa hàng xăng dầu tạm tại TP.HCM

Trong thời gian chờ ý kiến các bộ, ngành, Sở Công Thương kiến nghị TP giao sở này phối hợp với các sở/ngành, quận/huyện tiếp tục cấp GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho 323 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động tạm cho đến khi Nhà nước thực hiện đầu tư theo quy hoạch hoặc có chủ trương giao chủ đầu tư thực hiện. Thời hạn cấp GCN này là năm năm.

Theo thống kê, toàn TP có 542 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó 219 cửa hàng đảm bảo điều kiện theo tiêu chuẩn hiện hành, được Sở Công Thương cấp GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, thời hạn năm năm. Số còn lại là 323 cửa hàng đã được sửa chữa, nâng cấp đảm bảo điều kiện quy định của TP được Sở cấp GCN thời hạn một năm.