Đến 30-6-2022, hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2021 quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 16-5-2021.

Nghị định này quy định vị trí, thẩm quyền quyết định của tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy (Công an xã chính quy); lộ trình thực hiện; quan hệ công tác, điều kiện bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy; trách nhiệm của các bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng Công an xã chính quy.

Cụ thể, việc tổ chức Công an xã chính quy tại các xã, thị trấn trên cả nước được thực hiện theo lộ trình cụ thể như sau:

- Trước ngày 30-6-2021, hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy tại các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

- Trước ngày 30-6-2022, hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy đối với các xã, thị trấn còn lại trong toàn quốc.

Việc xây dựng Công an xã chính quy theo nguyên tắc bảo đảm không tăng biên chế của Bộ Công an đến năm 2021, có lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Công an xã chính quy có trụ sở hoặc nơi làm việc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về quan hệ công tác của Công an xã chính quy. Theo đó, Trưởng Công an xã chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Trưởng Công an cấp huyện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an xã.

Trưởng Công an xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự giám sát của HĐND cùng cấp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Quan hệ giữa Công an xã với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn là quan hệ phối hợp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền quyết định việc tổ chức Công an xã chính quy.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm