Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc về tinh gọn bộ máy

Đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tại buổi làm việc, trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ báo cáo, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW. Đây là hai nội dung rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và để đánh giá cho đúng, đoàn kiểm tra mong muốn làm rõ quá trình triển khai, chỉ ra những kết quả đã đạt được, cách làm, mô hình, kinh nghiệm hay để phát huy; những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục; những đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ. Kết quả làm việc, kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết trên có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện hai nghị quyết trên. Cùng với đó, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của từng thành viên Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết trên, nhất là các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ…

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra cùng Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ trao đổi, làm rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hai nghị quyết. Đoàn kiểm tra cũng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình kiểm tra tại các bộ, ngành trung ương.