Doanh nghiệp địa ốc than khó về thủ tục hành chính

Bên cạnh đó, việc rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt với việc bãi bỏ tới 89 điều kiện (41,3%), đơn giản hóa 94 điều kiện (43,7%), giữ nguyên 32 điều kiện (15%) trên tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực địa ốc xây dựng vẫn than khó về các thủ tục hành chính như xin giấy phép xây dựng, chấp thuận dự án vẫn còn chậm khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian. Thời gian làm thủ tục nếu tuân thủ đúng luật rất dài khiến hầu hết doanh nghiệp đều khó khăn trong việc triển khai.

Bước sang năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Xây dựng xác định rõ chính là cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo điều hành.

Rủi ro khi sử dụng đất không đúng mục đích

Rủi ro khi sử dụng đất không đúng mục đích

(PLO)-  Trên thực tế có không ít trường hợp người dân sử dụng đất (SDĐ) sai mục đích. Phổ biến nhất là trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp nhưng không chuyển đổi mục đích SDĐ.